ห้องตลาดงานคนพิการ หน้า 3

 1. 31เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... 834/0 2/09/2562
 2. 32คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานธุรการ คลังสินค้า หรืองา... 1127/0 29/08/2562
 3. 33คนพิการแอลดี ต้องการทำงานทางด้านโรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรการปร... 972/0 29/08/2562
 4. 34คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ คอมพิวเต... 978/0 29/08/2562
 5. 35คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานในหน่วยงานราชการ : นครศรีธรรมราช 886/0 29/08/2562
 6. 36คนพิการทางด้านสายตา ต้องการทำงานทางด้านธุรการ ประสานงานทั่วไป หร... 918/0 29/08/2562
 7. 37รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ /... 1455/0 26/08/2562
 8. 38เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 966/0 26/08/2562
 9. 39เชิญคนพิการทางการได้ยินหรือด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่... 1257/0 23/08/2562
 10. 40คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านธุรการ งานเอกสา... 1107/0 23/08/2562
 11. 41คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทางด้านเอกสาร งานวิจัย... 1031/0 23/08/2562
 12. 42คนพิการทางการได้ยิน ต้องการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ Graphic Desig... 1046/0 23/08/2562
 13. 43คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการทำงานทั่วไป/คอมพิวเตอร์ งาน... 1076/0 23/08/2562
 14. 44เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งมอบรถ : ... 1081/0 21/08/2562
 15. 45เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : ลาดกระ... 981/1 20/08/2562