รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ / ขอนแก่น / บุรีรัมย์ / น่านนคร/ พิษณุโลก)

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

ต้องการรับคนพิการทำงาน

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานกระบี่ / ขอนแก่น / บุรีรัมย์ / น่านนคร

รายละเอียดงาน จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการประเภทที่ 3 ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการเงินการธนาคาร

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานพิษณุโลก

รายละเอียดงาน ดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยานผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการ รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการประเภทที่ 3 ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร สามารถสมัครสอบได้ทาง https://airports.thaijobjob.com/ (ขนาดไฟล์: 451) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 2 ตุลาคม 2562

เอกสารเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/637021515094535674.pdf (ขนาดไฟล์: 179)

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: ขอบคุณ... https://www.thaijobsgov.com/jobs/275605
วันที่โพสต์: 24/09/2562 เวลา 09:41:59 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ : กรมท่าอากาศยาน (กระบี่ / ขอนแก่น / บุรีรัมย์ / น่านนคร/ พิษณุโลก)