เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

ที่อยู่ เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ฯลฯ

คุณสมบัติ คนพิการที่จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ http://www.amlo.go.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 22/10/2561 เวลา 09:54:25 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนิติกร : สำนักงาน ปปง.