ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 117

 1. 1741เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำ... 299/0 31/07/2563
 2. 1742เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป : สำนักงานพัฒนาเทค... 319/0 30/07/2563
 3. 1743เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการหรื... 233/0 30/07/2563
 4. 1744เปิดรับสมัครผู้พิการเพื่อมาเป็นอาสาสมัคร (UN Volunteer) ในตำแหน่... 320/0 16/07/2563
 5. 1745เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งแม่บ้าน : บางนา กทม. 270/0 16/07/2563
 6. 1746เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Operations... 406/0 15/07/2563
 7. 1747เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Content Cr... 257/0 15/07/2563
 8. 1748เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Content Ma... 194/0 15/07/2563
 9. 1749เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 225/0 15/07/2563
 10. 1750เชิญคนพิการที่สามารถสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : เข... 258/0 13/07/2563
 11. 1751เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้... 467/0 13/07/2563
 12. 1752เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบริการด้านการขาย ... 346/0 9/07/2563
 13. 1753เชิญคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว เพศหญิง เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานท... 347/0 8/07/2563
 14. 1754เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทำควา... 282/0 1/07/2563
 15. 1755เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : ... 761/0 24/06/2563