ข่าวรับคนพิการทำงาน หน้า 119

 1. 1771เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตามความเหมาะสม : เมือ... 140/0 25/09/2563
 2. 1772เชิญคนพิการเดินได้ สื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : วั... 116/0 25/09/2563
 3. 1773เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต : กระ... 98/0 23/09/2563
 4. 1774เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเ... 145/0 23/09/2563
 5. 1775เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ... 165/0 21/09/2563
 6. 1776เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสา... 167/0 21/09/2563
 7. 1777เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุร... 254/0 11/09/2563
 8. 1778เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่ง Database Admi... 194/0 11/09/2563
 9. 1779เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอ... 270/0 9/09/2563
 10. 1780เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการท... 174/0 9/09/2563
 11. 1781เชิญคนพิการเดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการบัญชี : บางเขน ก... 265/0 1/09/2563
 12. 1782เชิญคนพิการที่สามารสื่อสารได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงาน Graphic De... 299/0 1/09/2563
 13. 1783เชิญคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน... 275/0 25/08/2563
 14. 1784เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคนพิการ : สงข... 257/0 25/08/2563
 15. 1785เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่ว... 342/0 24/08/2563