ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนเมษายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนเมษายน 2566

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เลือกตั้ง 66 ลงทะเบียนใช้สิทธิ ที่เลือกตั้งกลาง ดูที่นี่

เลือกตั้ง 66 ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางได้ ตรวจสอบคุณสมบัติ และขั้นตอนการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ที่นี่ การเลือกตั้ง 2566 หรือ เลือกตั้ง 66 เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ นอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในเขต และนอกราชอาณาจักรได้แล้ว ผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ยังสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางได้อีกด้วย โดยต้องใช้สิทธิในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

กรณีคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกอยู่ในองค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ดูแล ให้ผู้แทนขององค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียน พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ตาม แบบ ส.ส. 1/16 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคน แล้วยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่สถานที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุตั้งอยู่

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ในองค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ประสงค์จะเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง แจ้งความประสงค์ต่อผู้แทนขององค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนและดำเนินการต่างๆ แทนตนเอง เช่นเดียวกับกรณีคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิก โดยต้องยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี) เป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ดำเนินการจัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง และควบคุมการออกเสียงลงคะแนน โดยการเลือกตั้ง 2566 ได้กำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไว้จำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง ใน 23 จังหวัด(thansettakij.com 3 เม.ย.)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร มพพท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/05/2566 เวลา 13:40:47 ดูภาพสไลด์โชว์ ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือนเมษายน 2566