สาร ม.พ.พ.ท. หน้า 6

 1. 76สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 987/0 18/04/2556
 2. 77สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุท... 973/0 12/03/2556
 3. 78สาร มพพท. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศัก... 870/0 1/01/2556
 4. 79สาร มพพท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักรา... 992/0 1/12/2555
 5. 80สาร มพพท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุท... 857/0 1/11/2555
 6. 81สาร มพพท. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศั... 832/0 1/10/2555
 7. 82สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2555 1145/0 1/09/2555
 8. 83สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2555 773/0 1/08/2555
 9. 84สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2555 627/0 1/07/2555
 10. 85สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2555 681/0 1/06/2555
 11. 86สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2555 725/0 1/05/2555
 12. 87สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2555 679/0 1/04/2555
 13. 88สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2555 685/0 1/03/2555
 14. 89สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2555 631/0 1/02/2555
 15. 90สาร ม.พ.พ.ท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2555 557/0 1/01/2555