สาร ม.พ.พ.ท. หน้า 3

 1. 31ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๐๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ 629/0 5/02/2563
 2. 32สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 578/0 13/01/2563
 3. 33สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๒ 495/0 2/12/2562
 4. 34สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 523/0 7/11/2562
 5. 35สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ 424/0 9/10/2562
 6. 36สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ 482/0 10/09/2562
 7. 37สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 488/0 14/08/2562
 8. 38สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 562/0 3/07/2562
 9. 39สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 907/0 13/06/2562
 10. 40สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 639/0 17/05/2562
 11. 41สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 815/0 12/03/2562
 12. 42สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ 669/0 12/02/2562
 13. 43สาร ม.พ.พ.ท. ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 575/0 15/01/2562
 14. 44สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 609/0 7/12/2561
 15. 45สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 672/0 7/11/2561