วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน 2565

พก.ยกร่างแผนช่วยผู้พิการทุกด้าน

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนที่ได้รวบรวมหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ อนุสัญญา พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันยกร่างแผนฯแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2565 และวันที่ 2 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมาได้รวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ปรับแก้และยกร่างสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำเสนอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอีกครั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการประกาศใช้ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก

อธิบดี พก.กล่าวว่า ต้องขอบคุณทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนภาคีเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหาร บุคลากรกรม รวมถึงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดที่ได้ร่วมประชุมจัดทำร่างดังกล่าวกลายเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งในความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสมบูรณ์ จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ที่ได้จัดทำขึ้น.(ไทยรัฐออนไลน์ 21 มิ.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/07/2565 เวลา 14:03:10 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน 2565