วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มีนาคม 2565

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มีนาคม 2565

คนพิการเฮ ชวนยื่นขอเงินปรับสภาพบ้าน เหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 4 หมื่นบาท

ล่าสุด กรมพก.ประกาศแจ้งสิทธิการขอปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ ซึ่งได้ปรับขึ้นอัตราวงเงินใหม่ เหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (10) กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม

การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย

คุณสมบัติ 1.มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2.อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ 3.ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 4.มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 5.ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ – ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ –บันไดติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง –ทางเดินภายในบ้าน -หลังคา ชานบ้าน สวน ทางเดินรอบบ้านภายนอกอาคาร -รายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัย -ห้องน้ำ

โดยสามารถโทรสอบถามศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่(matichon.co.th 29 มี.ค. 65)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มีนาคม 2565

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 18/04/2565 เวลา 13:43:22 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มีนาคม 2565