วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันนี้วัน 2564 ตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน

วันคนพิการแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ให้ทุกคนร่วมตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของคนพิการไทย

ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย กำหนดขึ้นเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแสดงความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ฟื้นฟูสมรรถภาพของตนเอง และเพื่อให้คนทั่วไปเห็นถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรีและคุณค่าของคนพิการ คนพิการหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษด้านต่าง ๆ

คนพิการแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 1.คนพิการทางการมองเห็น 2.คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย 3.คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 4.คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5.คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 6.คนพิการซ้ำซ้อน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวันคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งวันคนพิการแห่งชาติขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของคนพิการว่ากลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีความสามารถและควรได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการในประเทศไทยได้พบปะ พูดคุย และแสดงความสามารถให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ศักยภาพของคนพิการที่มีไม่แพ้คนปกติ

สัญลักษณ์วันคนพิการคืออะไร สัญลักษณ์วันคนพิการแห่งชาติ คือ ดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดอกไม้ที่ประดิษฐ์โดยผู้พิการของศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ทั้งนี้ แม้ว่าคนพิการจะมีความแตกต่างทางด้านกายภาพ แต่ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง (tnnthailand.com 12 พ.ย.64)

ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ที่มา: admin
วันที่โพสต์: 13/12/2564 เวลา 13:28:53 ดูภาพสไลด์โชว์ วารสาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564