สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภารกิจโทรคมนาคม กล่าวถึง การสนับสนุนหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก คือ หมายเลข 1479 เพื่อเป็นสายด่วนสำหรับคนพิการ ตามที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มีการประสานและขอความอนุเคราะห์มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอใช้หมายเลขดังกล่าวต่อไป เพื่อสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ให้กับประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ของรัฐ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

โทร 1479 "สายด่วนคนพิการประชารัฐ" พึ่งพิงได้ทันท่วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม

บริการจาก 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

1. บริการให้ข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

2. บริการรับแจ้งปัญหาหรือแจ้งขอความช่วยเหลือคนพิการ

3. บริการรับแจ้ง/ร้องเรียน/ให้คำแนะนำ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนพิการ

4. บริการให้คำแนะนำและประสานจัดหางานสำหรับคนพิการ

5. บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้าน การศึกษา, การหางาน และ การฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการ

6. บริการให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง สำหรับคนพิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/09/2562 เวลา 11:00:06 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒