สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 15 กรกฏาคม 2562 ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 150,000 บาท ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน ระดับอุดมศึกษา 1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (อ่านต่อไปหน้า 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร สาร ม.พ.พ.ท.

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 3/07/2562 เวลา 16:08:25 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒