สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งไทย

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

1. ทุนระดับอุดมศึกษ าจำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท / 2. ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966 - มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ คุณชนิกานต์ มาลัยรัตนา / คุณศศิโสม ภู่อยู่ โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3460 / 3392 สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

ดาวน์โหลด วารสาร ม.พ.พ.ท. ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.61
วันที่โพสต์: 12/07/2561 เวลา 13:59:18 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑