อย่างหนึ่งอย่างใด

ภาพประกอบภาษามือคำว่า อย่างหนึ่งอย่างใด, อันใดอันหนึ่ง

ภาษาอังกฤษ : either/or, choice between two alternatives, one or the other "Which would you rather have?"

คำอธิบาย : อย่างหนึ่งอย่างใด/หรือทางเลือกในระหว่างสองสิ่งที่ให้เลือก, อันใดอันหนึ่ง

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/12/2559 เวลา 13:57:14 ดูภาพสไลด์โชว์ อย่างหนึ่งอย่างใด