สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ศูนย์ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ. เมือง สุราษฎร์ธานี 84100

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551