สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

พิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัด อ. เมือง บุรีรัมย์ 31000

เว็บไซต์

http://

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551