ครม.อนุมัติจ่ายค่าเสียหายผู้ประสบภัยจากรถเป็น 3 หมื่น

แสดงความคิดเห็น

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่า เสียหายเบื้องต้นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังนี้

1.เนื่องจากปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยจากรถมีผลทำให้ ผู้ประสบภัยต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีความเสียหายต่อร่าง กายตามกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 เพิ่มจากจำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยให้ได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจบัน ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว

2.การปรับเพิ่มจำนวนเงินค่าเสียหายดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประโยชน์ด้านการ คุ้มครองให้กับประชาชนในฐานะผู้ประสบภัยจากรถมากขึ้น และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ สปสช. ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของผู้ประสบภัยจากรถเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดอีกด้วย นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่างๆ แล้วพบว่ายังสามารถรับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มวงเงินค่า เสียหายเบื้องต้นนี้ได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 609 ล้านบาทต่อปีนั้น เป็นภาระงบประมาณของภาคเอกชนจำนวน 595 ล้านบาท และภาระของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำนวน 14 ล้านบาท โดยมี สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 ปรับปรุงจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น และจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ดังนี้ ความคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย ความคุ้มครองตามกฎกระทรวงเดิม ความคุ้มครองตามร่างกฎกระทรวงที่ กค. เสนอ 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท / คน เป็น 30,000 บาท/คน 2.จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด50,000 บาท/คน เป็น 65,000 บาท/คน

ขอบคุณ... http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php newsid=699466

( เนชั่นแชลแนลออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56 )

ที่มา: เนชั่นแชลแนลออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 23/10/2556 เวลา 03:59:17

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่า เสียหายเบื้องต้นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ดังนี้ 1.เนื่องจากปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยจากรถมีผลทำให้ ผู้ประสบภัยต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีความเสียหายต่อร่าง กายตามกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 เพิ่มจากจำนวนเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยให้ได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจบัน ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว 2.การปรับเพิ่มจำนวนเงินค่าเสียหายดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประโยชน์ด้านการ คุ้มครองให้กับประชาชนในฐานะผู้ประสบภัยจากรถมากขึ้น และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ สปสช. ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นของผู้ประสบภัยจากรถเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนดอีกด้วย นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่างๆ แล้วพบว่ายังสามารถรับภาระจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มวงเงินค่า เสียหายเบื้องต้นนี้ได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 609 ล้านบาทต่อปีนั้น เป็นภาระงบประมาณของภาคเอกชนจำนวน 595 ล้านบาท และภาระของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำนวน 14 ล้านบาท โดยมี สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 ปรับปรุงจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น และจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ดังนี้ ความคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย ความคุ้มครองตามกฎกระทรวงเดิม ความคุ้มครองตามร่างกฎกระทรวงที่ กค. เสนอ 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท / คน เป็น 30,000 บาท/คน 2.จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด50,000 บาท/คน เป็น 65,000 บาท/คน ขอบคุณ... http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php newsid=699466 ( เนชั่นแชลแนลออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ต.ค.56 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...