"ชัยนาท"ปั้นเยาวชนอาสาป้องกันภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

เยาวชนอาสาป้องกันภัยพิบัติ

นาย สมภพ สมิตะสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท (ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท) กล่าวว่า จากสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันเล็งเห็นความจำเป็นในการปลูกฝังความรู้ความ เข้าใจอย่างถูกต้องในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ให้เยาวชน จึงจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืนเพื่อให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน รวม 100 คน ใช้การบรรยายให้ความรู้ อบรมเสริมสร้างทักษะ ฝึกปฏิบัติและสาธิตจำลองสถานการณ์การป้องกันสาธารณภัยใน 4 สถานีความรู้ ได้แก่ สถานีที่ 1 การบรรยายความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีที่ 2 การบรรยายสาธิตฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สถานีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสถานีที่ 4 ฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdPREEzTURFMU53PT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE5DMHdNUzB3Tnc9PQ== (ขนาดไฟล์: 167)

ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ม.ค.57

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 9/01/2557 เวลา 04:52:15 ดูภาพสไลด์โชว์ "ชัยนาท"ปั้นเยาวชนอาสาป้องกันภัยพิบัติ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เยาวชนอาสาป้องกันภัยพิบัติ นาย สมภพ สมิตะสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท (ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท) กล่าวว่า จากสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันเล็งเห็นความจำเป็นในการปลูกฝังความรู้ความ เข้าใจอย่างถูกต้องในการรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ให้เยาวชน จึงจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืนเพื่อให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน รวม 100 คน ใช้การบรรยายให้ความรู้ อบรมเสริมสร้างทักษะ ฝึกปฏิบัติและสาธิตจำลองสถานการณ์การป้องกันสาธารณภัยใน 4 สถานีความรู้ ได้แก่ สถานีที่ 1 การบรรยายความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีที่ 2 การบรรยายสาธิตฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ สถานีที่ 3 ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสถานีที่ 4 ฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัย ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdPREEzTURFMU53PT0=§ionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE5DMHdNUzB3Tnc9PQ== ข่าวสดออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ม.ค.57

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...