นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น

นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ มินศิริ จากมูลนิธิไทยฟลัต, ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณอรรคพล อรุโนรส, คุณจันทิมา ลังประเสริฐ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งเวทีดังกล่าวได้มีการนำเสนอข้อมูลนโยบายการจัดการน้ำและ 9 โมดูล การวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการจัดการน้ำ ผลกระทบจากกากรนโยบายการจัดการน้ำรูปธรรมในการจัดการปัญหาในพื้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากภาครัฐ การนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการน้ำและผลกระทบ ซึ่งทำให้เห็นความสามัคคีและพลังของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในฐานะเป็นตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมกับทุกภาคของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานของรัฐบาลที่ ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ขอบคุณ http://www.ryt9.com/s/prg/1760411

(ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ต.ค.56)

ที่มา: ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 22/10/2556 เวลา 03:33:50 ดูภาพสไลด์โชว์ นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นิด้าเปิด เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีพัฒนาศักยภาพ รู้เท่าทันการจัดการภัยพิบัติ 3.5 แสนล้าน ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศวร์ มินศิริ จากมูลนิธิไทยฟลัต, ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณอรรคพล อรุโนรส, คุณจันทิมา ลังประเสริฐ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน ซึ่งเวทีดังกล่าวได้มีการนำเสนอข้อมูลนโยบายการจัดการน้ำและ 9 โมดูล การวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการจัดการน้ำ ผลกระทบจากกากรนโยบายการจัดการน้ำรูปธรรมในการจัดการปัญหาในพื้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากภาครัฐ การนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการน้ำและผลกระทบ ซึ่งทำให้เห็นความสามัคคีและพลังของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในฐานะเป็นตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมกับทุกภาคของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานของรัฐบาลที่ ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ขอบคุณ… http://www.ryt9.com/s/prg/1760411 (ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ต.ค.56)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...