ปภ. ชวนคนไทยเสนอความคิดเห็นผ่านบทความ...พร้อมชิงเงินรางวัล

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ ปภ.

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 1 ทศวรรษ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลัก 2P 2R ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและหลักบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับสากล ได้มุ่งเน้นการป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดมิติใหม่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ครอบคลุมวงจรภัยพิบัติ “การลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อม” ช่วงก่อนเกิดภัย “การจัดการภาวะฉุกเฉิน” ขณะเกิดภัย และ “การฟื้นฟูบูรณะ” ภายหลังเกิดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการสร้างความปลอดภัยแก่คนไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับสากล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชวนคนไทยโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมืองไทยปลอดภัยยั่งยืน โดยเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่าน “บทความ” ความยาวไม่ต่ำกว่า 2 หน้ากระดาษ ภายใต้แนวคิด “ป้องกันภัยเชิงรุก และจัดการภัยพิบัติยั่งยืน” ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดที่ http://www.disaster.go.th (ขนาดไฟล์: 169) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2637 3466 และ 0 2637 3453

ที่มา: มติชนรายวัน/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 มี.ค. 56
วันที่โพสต์: 29/04/2556 เวลา 03:43:33 ดูภาพสไลด์โชว์ ปภ. ชวนคนไทยเสนอความคิดเห็นผ่านบทความ...พร้อมชิงเงินรางวัล

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ ปภ. ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 1 ทศวรรษ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของรัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารจัดการสาธารณภัยตามหลัก 2P 2R ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและหลักบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับสากล ได้มุ่งเน้นการป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดมิติใหม่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ครอบคลุมวงจรภัยพิบัติ “การลดผลกระทบและการเตรียมความพร้อม” ช่วงก่อนเกิดภัย “การจัดการภาวะฉุกเฉิน” ขณะเกิดภัย และ “การฟื้นฟูบูรณะ” ภายหลังเกิดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการสร้างความปลอดภัยแก่คนไทยและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับสากล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ชวนคนไทยโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเมืองไทยปลอดภัยยั่งยืน โดยเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่าน “บทความ” ความยาวไม่ต่ำกว่า 2 หน้ากระดาษ ภายใต้แนวคิด “ป้องกันภัยเชิงรุก และจัดการภัยพิบัติยั่งยืน” ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ดูรายละเอียดที่ http://www.disaster.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2637 3466 และ 0 2637 3453

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...