ปภ.นำเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นความรวดเร็ว ตรงจุด และทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในห้วงวิกฤต 90 วัน (15 ก.พ. – 15 พ.ค.56) พร้อมนำเทคโนโลยีแผนที่ดาวเทียมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงประสานจัดทำภาพจำลองแบบ Layer เพื่อกำหนดโซนนิ่งการให้ความช่วยเหลือตามสภาพพื้นที่ และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง

ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลคลังทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งรวดเร็ว ตรงจุด และทั่วถึงทุกพื้นที่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ว่า สถานการณ์ภัยแล้งได้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง จึงได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วนห้วง 90 วัน (15 ก.พ. – 15 พ.ค.56) ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดสำรวจการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยจังหวัดได้เสนอขอรับการสนับสนุน ถังเก็บน้ำกลาง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การขุดลอกแหล่งน้ำ และการส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่ประสบภัย

และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งครอบคลุมและทั่วถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเทคโนโลยีแผนที่ดาวเทียมมาใช้ในการระบุพิกัดที่ตั้งของโครงการ เพื่อให้สามารถตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการช่วยเหลือ รวมถึงได้ประสานการจัดทำภาพจำลองแบบ Layer พื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศให้มีอัตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 4,000 เพื่อนำมาวางแผนและกำหนดโซนนิ่งในการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามสภาพพื้นที่และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง นอกจากนี้ ปภ.ได้จัดทำฐานข้อมูลคลังทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ได้ตรงจุด รวดเร็ว และทั่วถึงทุกพื้นที่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ขอบคุณ http://www.thaipr.net/government/464816

ที่มา: thaipr.net ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 มี.ค.58
วันที่โพสต์: 12/03/2556 เวลา 07:02:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในห้วงวิกฤต 90 วัน (15 ก.พ. – 15 พ.ค.56) พร้อมนำเทคโนโลยีแผนที่ดาวเทียมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงประสานจัดทำภาพจำลองแบบ Layer เพื่อกำหนดโซนนิ่งการให้ความช่วยเหลือตามสภาพพื้นที่ และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลคลังทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งรวดเร็ว ตรงจุด และทั่วถึงทุกพื้นที่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ว่า สถานการณ์ภัยแล้งได้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง จึงได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยบูรณาการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วนห้วง 90 วัน (15 ก.พ. – 15 พ.ค.56) ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดสำรวจการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยจังหวัดได้เสนอขอรับการสนับสนุน ถังเก็บน้ำกลาง การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การขุดลอกแหล่งน้ำ และการส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่ประสบภัย และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งครอบคลุมและทั่วถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเทคโนโลยีแผนที่ดาวเทียมมาใช้ในการระบุพิกัดที่ตั้งของโครงการ เพื่อให้สามารถตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการช่วยเหลือ รวมถึงได้ประสานการจัดทำภาพจำลองแบบ Layer พื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศให้มีอัตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 4,000 เพื่อนำมาวางแผนและกำหนดโซนนิ่งในการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามสภาพพื้นที่และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง นอกจากนี้ ปภ.ได้จัดทำฐานข้อมูลคลังทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ได้ตรงจุด รวดเร็ว และทั่วถึงทุกพื้นที่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป ขอบคุณ http://www.thaipr.net/government/464816

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...