นครภูเก็ต รับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แสดงความคิดเห็น

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม (เตาเผาขยะ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต และบริเวณเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้ว่าจ้างบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการฯ โดยมีนายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เข้าร่วม

นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตและบริเวณรอยต่อทั้งพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลตำบลรัษฎามีการขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของประชากรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง และเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้ว่าจ้างบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต และบริเวณเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว

การดำเนินงานในปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำแผนหลัก และการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ โดยได้มีการจัดประชุมฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ครั้งที่ 2 จัดประชุมเมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการศึกษาของโครงการ ทั้งผลการจัดทำแผนหลัก และผลการศึกษาความเหมาะสม นายธวัชชัย กล่าว

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาได้แนวทางในการดำเนินการ 6 ทางเลือก จากการรับฟังความคิดเห็น ได้มีการเลือกแนวทางที่ 1 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมระบบระบายน้ำหลักด้วยระบบผันน้ำไปอ่างเก็บน้ำบางวาด และทำการขยายคลองบางใหญ่ ซึ่งทางบริษัทฯ ที่ปรึกษาจะได้มีการนำไปศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างต่อไป

ขอบคุณ http://news.phuketindex.com/government/phuket-flood-8-207752.html

ที่มา: phuketindex.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 8/03/2556 เวลา 03:35:57

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม (เตาเผาขยะ) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต และบริเวณเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้ว่าจ้างบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการฯ โดยมีนายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจากท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เข้าร่วม นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตและบริเวณรอยต่อทั้งพื้นที่เทศบาลตำบลวิชิต และเทศบาลตำบลรัษฎามีการขยายตัวของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของประชากรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง และเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จังหวัดภูเก็ต โดยโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ได้ว่าจ้างบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต และบริเวณเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว การดำเนินงานในปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำแผนหลัก และการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ โดยได้มีการจัดประชุมฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ครั้งที่ 2 จัดประชุมเมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการศึกษาของโครงการ ทั้งผลการจัดทำแผนหลัก และผลการศึกษาความเหมาะสม นายธวัชชัย กล่าว อย่างไรก็ตามผลการศึกษาได้แนวทางในการดำเนินการ 6 ทางเลือก จากการรับฟังความคิดเห็น ได้มีการเลือกแนวทางที่ 1 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมระบบระบายน้ำหลักด้วยระบบผันน้ำไปอ่างเก็บน้ำบางวาด และทำการขยายคลองบางใหญ่ ซึ่งทางบริษัทฯ ที่ปรึกษาจะได้มีการนำไปศึกษาออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างต่อไป ขอบคุณ http://news.phuketindex.com/government/phuket-flood-8-207752.html

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...