“ศาสตร์พระราชา” พลิกฟื้นพื้นดินแล้ง เรียนรู้ปลูก “หญ้าแฝก” พัฒนาท้องถิ่น-ร.ร.บ้านกุดหว้า

“ศาสตร์พระราชา” พลิกฟื้นพื้นดินแล้ง เรียนรู้ปลูก “หญ้าแฝก” พัฒนาท้องถิ่น-ร.ร.บ้านกุดหว้า

นายสวัสดิ์ ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหว้า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านกุดหว้า เป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเน้นการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพอนามัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เข้าร่วมการอบรมดำเนินงานวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ (R2R) ด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย ใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะกลับมาลงมือปฏิบัติ

โรงเรียนเริ่มทำกิจกรรมด้วยการทำโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาดิน เพราะโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่แห้งแล้งที่สุดของประเทศ จึงยึดศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการเรียนรู้ โดยทำงานวิจัยร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งหลังจากทำโครงการแล้วทำให้ดินมีสภาพดีขึ้น เมื่อดินดีขึ้น ผลผลิตก็ดีขึ้น ส่งผลให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดี เมื่อเด็กมีสุขภาพดี ผลที่ตามมา คือ การเรียนดีขึ้น ทำให้ในปีการศึกษา 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดหว้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม 5 กลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ สพฐ.ที่ให้โอกาสโรงเรียนได้มาร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 หรือ Thailand Research Expo 2017 โดยโรงเรียนบ้านกุดหว้า ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานทางวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ด้านที่ 4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ปลูกหญ้าแฝกอุ้มน้ำโอบดินจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_33786

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 19/10/2560 เวลา 10:30:11 ดูภาพสไลด์โชว์ “ศาสตร์พระราชา” พลิกฟื้นพื้นดินแล้ง เรียนรู้ปลูก “หญ้าแฝก” พัฒนาท้องถิ่น-ร.ร.บ้านกุดหว้า