มทร.ธัญบุรี จับมือ รพ.ธัญญารักษ์ สร้างพื้นฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียง ให้ผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด

มทร.ธัญบุรี จับมือ รพ.ธัญญารักษ์ สร้างพื้นฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียง ให้ผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สร้างพื้นที่เกษตรพอเพียงแบบจำลองตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติให้กับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัดยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (โรงพยาบาลธัญญารักษ์) จ.ปทุมธานี

มทร.ธัญบุรี จับมือ รพ.ธัญญารักษ์ สร้างพื้นฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียง ให้ผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด

ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี และ รพ.ธัญญารักษ์ ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลในส่วนของพื้นที่เดิม จัดภูมิทัศน์ใหม่ด้วยแนวทางเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ เข้าฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัด อันจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปได้

มทร.ธัญบุรี จับมือ รพ.ธัญญารักษ์ สร้างพื้นฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียง ให้ผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด

“เกษตรพอเพียงต้นแบบที่กำลังเกิดขึ้นนี้ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ช่วยให้ชีวิตของเขามีชีวิตชีวา รู้จักการวางแผน ลงมือปฏิบัติ เฝ้าดูแลผลผลิตที่เกิดขึ้นร่วมกัน ขณะเดียวกันนักศึกษาที่ลงพื้นที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากที่เรียนมา ได้เห็นตัวอย่างต่างๆ ก็จะทำให้เข้าใจ ยอมรับและเลือกทางเดินชีวิตได้อย่างถูกต้องต่อไป” คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรกล่าว

ด้านนายพิศาล ตันสิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร อธิบายถึงการบริการวิชาการในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ซึ่งทางคณะ ได้เข้าไปฝึกอบรมการประมง การขยายพันธุ์พืช การทำการเกษตรให้กับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการบำบัด และอีกส่วนหนึ่งได้ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ของ ร.พ.ธัญญารักษ์ ประมาณเกือบหนึ่งไร่ โดยใช้แนวทางเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีกิจกรรมการผลิตหรือเพาะปลูกที่หลากหลาย ซึ่งทางคณะฯ ได้ออกแบบภูมิทัศน์และมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ร่วมกันสร้างพื้นที่ เนรมิตให้เป็นสวนผัก ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมความเป็นอาสา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันต้องเติมเต็ม

นายศิลป์ สายทิพย์ เล่าว่า จากพื้นที่โล่งๆ ได้กลายมาเป็นพื้นที่เกษตรพอเพียงต้นแบบ ในฐานะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ใช้กำลังแรงกาย แรงใจ และแรงคิดของตนเองให้เกิดประโยชน์ ได้ปรับพื้นที่ ได้ก่อบล็อกเพื่อทำแปลงผัก ซึ่งออกแบบเป็นสัญลักษณ์ wifi ให้ความรู้สึกทันสมัยและแตกต่าง ขณะที่ซุ้มทางเข้า ออกแบบตามลักษณะของใบตอง สื่อความเป็นธรรมชาติและออกแบบตามสิ่งที่ปลูกไว้แต่เดิม นั่นคือต้นกล้วย แม้จะเหนื่อยแต่ก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_32504

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ต.ค. 60
วันที่โพสต์: 11/10/2560 เวลา 10:23:09 ดูภาพสไลด์โชว์ มทร.ธัญบุรี จับมือ รพ.ธัญญารักษ์ สร้างพื้นฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียง ให้ผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด