สศก. เตรียมพร้อม หลัง ครม.เห็นชอบ ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

สศก. เตรียมพร้อม หลัง ครม.เห็นชอบ ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการวิจัยพัฒนาให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงและเกิดความยั่งยืน ซึ่งกองทุนปาล์มน้ำมันฯ จะบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน มีเลขาธิการ สศก. เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทน สศก.เป็นกรรมการและเลขานุการ

แนวทางการดำเนินกองทุนฯ จะให้การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของอุตสหหกรรมน้ำมันปาล์ม สนับสนุนทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันและพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยหลักสำคัญของกองทุนฯ จะไม่ใช้เงินของกองทุนฯ ไปแทรกแซงราคา ซึ่งจะเป็นการทำลายกลไกตลาด แต่จะเน้นดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกำหนดและตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ เพื่อไปสู่เป้าหมาย คือ 1. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน และลดต้นทุนการผลิต 2. เพิ่มปริมาณและช่องทางการใช้น้ำมันปาล์มให้เพิ่มขึ้น 3. พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล

กองทุนปาล์มน้ำมันฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในการสนับสนุนส่งเงินสมทบให้กองทุนฯ เพิ่มเติมเงินประเดิมจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ซึ่งกองทุนนี้นับเป็นหัวใจสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ หากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ก็สามารถผลักดันให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_27463

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 23/08/2560 เวลา 09:47:08 ดูภาพสไลด์โชว์ สศก. เตรียมพร้อม หลัง ครม.เห็นชอบ ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม