วว. จับมือพันธมิตรแถลงข่าวการจัดงาน TISTR and FRIENDS 2017 ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้าวไกล นำผู้ประกอบการไทยสู่ 4.0”

วว. จับมือพันธมิตรแถลงข่าวการจัดงาน TISTR and FRIENDS 2017 ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้าวไกล นำผู้ประกอบการไทยสู่ 4.0”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตร แถลงข่าวการจัดงาน “TISTR and FRIENDS 2017” ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โซนบี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้าวไกล นำผู้ประกอบการไทยสู่ 4.0”

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประธานการแถลงข่าวกล่าวว่า การจัดงาน “TISTR and FRIENDS 2017” เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ วว. และหน่วยงานพันธมิตร ได้สานพลังนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ด้วยกลไกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย ได้ใช้ วทน. ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อการแข่งขันในตลาดการค้าระดับประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตลาดในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ ที่เปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ มีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

“ถือได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน TISTR and FRIENDS จะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต ระบบมาตรฐาน เครื่องจักร และวัตถุดิบต้นน้ำ ผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงินผ่านเครือข่ายในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เชื่อมต่อและบรรลุยังวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ปี 2015-2020 คือ ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยให้สังคมและชุมชนในท้องถิ่น สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อ ชุมชน และสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลตามแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เรียกว่า Thailand 4.0” รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ กล่าวต่อว่า นอกจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว วว. ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน อาทิ การบริหารจัดการที่ดี การขนส่ง การเงิน และการตลาด ซึ่งในปีนี้มีพันธมิตรมาร่วมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้นอีก 2 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ ในการร่วมให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเงินการลงทุน และบริษัท ตลาดต่อยอด จำกัด ซึ่งเป็นตลาดกลางการค้าแห่งภูมิภาคอาเซียนแห่งแรกในเมืองไทย ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย สามารถขยายตลาด และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ดร. ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงจุดเด่นของกิจกรรมในงาน TISTR and FRIENDS ว่า เป็นการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการร่วมมือของ วว. และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอทอป และ SMEs ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นการทำธุรกิจผ่านระบบ E – Commerce ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผ่านการใช้ วทน. ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถมีทางเลือกในการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น รวมทั้งการเปิดตัวพันธมิตร (Friends) รายใหม่ เพื่อเพิ่มมิติใหม่ให้หลากหลายในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโอทอป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน โดยนำหลักยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นตัวกำหนดทิศทางและการดำเนินการ

“ในปี 2560 กิจกรรม TISTR and FRIENDS จะเป็นโครงการที่ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการนำ วทน. โดย วว. และพันธมิตร มาใช้ต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการภายในประเทศ พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจและมีแผนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเริ่มต้นโดยมี วว. และพันธมิตร ช่วยสนับสนุนส่งเสริม สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีฐานรากที่เข้มแข็งเพื่อการแข่งขันในระดับสากล…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “งาน TISTR and FRIENDS 2017” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน ศกนี้ ที่โซนบี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซนหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

โซนที่ 1: Partner for your success เป็นการจัดแสดงนิทรรศการสรุปผลงานการพัฒนาผู้ประกอบการไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอทอป และ SMEs

รวมทั้ง นิทรรศการเปิดตัวการให้บริการของห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ วว. ซึ่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ 17025-2548 สาขาพลาสติกสลายตัวได้…เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ

โซนที่ 2 : Our Friends การออกบูธให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ในเรื่องการประกอบธุรกิจ โดยหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น ระบบ E-Commerce และการเงินการลงทุน เป็นต้น

โซนที่ 3 : Success case จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดย วว. และหน่วยงานเครือข่าย

โซนที่ 4 : Market Place การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ จากบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ E-Commerce โดยจะมีกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทั้งงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนสำคัญในระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง รวมทั้งร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยให้เป็น Thailand 4.0 อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถรับคำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ภายในงาน TISTR and FRIENDS 2017 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. โทร. 0 2 577 9436 – 38 หรือ Call center โทร. 0 2577 9300 ในวันและเวลาราชการ E-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_27376

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 22/08/2560 เวลา 13:37:32 ดูภาพสไลด์โชว์ วว. จับมือพันธมิตรแถลงข่าวการจัดงาน TISTR and FRIENDS 2017 ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้าวไกล นำผู้ประกอบการไทยสู่ 4.0”