จัดหางานขุนแผนเดินหน้าอบรม สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

แสดงความคิดเห็น

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 06:00:00 น.

http://www.ryt9.com/s/nnd/1595181

น.ส.สุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ว่าสำนักงานจัดหางาน จ.สุพรรณบุรี? มีภารกิจหลักในด้านการจัดหางาน และการส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน?โดยแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต คือการส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งครูแนะแนวในสถานศึกษาเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการสัมมนาครูแนะแนวและผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพ และพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเป็นแนวทางในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ?และสอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป

สำหรับการสัมมนามีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3?(โรงเรียนขยายโอกาส)?รวมจำนวน?109 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนายสมพัฒน์?โพชนิกร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน?กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การใช้ข้อมูลตลาดแรงงานในการแนะแนวอาชีพ?คุณภาคินัย สุนทรวิภาต ประธานเครือข่ายสหวิชาชีพ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย?บรรยายหัวข้อ?“เทคนิคการสื่อสารสำหรับครูแนะแนวมืออาชีพ” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“โรงเรียนกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

โดยการจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพนับเป็นโอกาสดีในการบูรณการร่วมกันระหว่างภาครัฐ คือสถานศึกษาและหน่วยงานจัดหางาน รวมทั้งภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและสร้างความร่วมมือ ร่วมเป็นเครือข่าย ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรง?ให้มีความรู้ความเข้าใจในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา?เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ?และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน?ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปในอนาคต

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
วันที่โพสต์: 22/02/2556 เวลา 04:46:08

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 06:00:00 น. http://www.ryt9.com/s/nnd/1595181 น.ส.สุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ว่าสำนักงานจัดหางาน จ.สุพรรณบุรี? มีภารกิจหลักในด้านการจัดหางาน และการส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน?โดยแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานในอนาคต คือการส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งครูแนะแนวในสถานศึกษาเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการสัมมนาครูแนะแนวและผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการแนะแนวอาชีพ และพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเป็นแนวทางในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ?และสอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป สำหรับการสัมมนามีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 ครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3?(โรงเรียนขยายโอกาส)?รวมจำนวน?109 คน โดยได้รับความร่วมมือจากนายสมพัฒน์?โพชนิกร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน?กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การใช้ข้อมูลตลาดแรงงานในการแนะแนวอาชีพ?คุณภาคินัย สุนทรวิภาต ประธานเครือข่ายสหวิชาชีพ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย?บรรยายหัวข้อ?“เทคนิคการสื่อสารสำหรับครูแนะแนวมืออาชีพ” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“โรงเรียนกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยการจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพนับเป็นโอกาสดีในการบูรณการร่วมกันระหว่างภาครัฐ คือสถานศึกษาและหน่วยงานจัดหางาน รวมทั้งภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสแสดงทัศนะและสร้างความร่วมมือ ร่วมเป็นเครือข่าย ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพให้กับบุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรง?ให้มีความรู้ความเข้าใจในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา?เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ?และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน?ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปในอนาคต

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...