มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ชื่อภาษาอังกฤษ

The Redemptorist Foundation for People with Disabilities

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ตู้ ปณ . ๑ เมืองพัทยา ชลบุรี ๒๐๒๖๐

โทรศัพท์

๐๓๘ - ๗๑๖ ๒๔๗ - ๙

โทรสาร

๐๓๘ - ๗๑๖ ๕๔๒

อีเมล์

mahatai@rvsd.ac.th

เว็บไซต์

http://www.mahatai.org (ขนาดไฟล์: 162)

อัปเดตเมื่อ: 4 เมษายน 2551