โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง(สรรป.)

ชื่อย่อ

สรรป.

ชื่อภาษาอังกฤษ

National Economic And Social Advisory Council

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 27 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ตู้ ปณ. 27 ปณฝ. ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401

โทรศัพท์

0-2612-9222 (50 คู่สาย)

โทรสาร

0-2216-5222-3

เว็บไซต์

http://www5.nesac.go.th/index.php

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์

?รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ควรมีสาระสำคัญอย่างไร?

โลโก้

โลโก้ของ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมือง(สรรป.)

อัปเดตเมื่อ: 31 มกราคม 2550