ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ชื่อย่อ

CET

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

พิการทางการเห็น ตาบอด สายตาเลือนราง

ที่อยู่

ส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2354-5726(สายตรง) 0-2354-5730-40 ต่อ 525, 545

โทรสาร

0-2354-5741

เว็บไซต์

http://www.braille-cet.in.th/braille/faq/faq.php?lang=th

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

ให้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการที่ผลิต และเผยแพร่โดยหน่วยงานบริการหลักของเว็บไซต์ ได้แก่ ดาวน์โหลดหนังสืออักษรเบรลล์ ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสื่อทางเลือก และเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนพิการในประเทศไทย ให้ค้นหาสื่อการศึกษาที่ต้องการ รวมทั้งให้บริการรับชมและรับฟังรายการ วีดิทัศน์ รายการวิทยุ และหนังสือเสียงออนไลน์

โลโก้

โลโก้ของ ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

อัปเดตเมื่อ: 9 กันยายน 2549