พรปี 2557-พระเถระ มอบประชาชนชาวไทย

แสดงความคิดเห็น

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 2.พระพรหมเมธี 3.พระพรหมสุธี

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษี เจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช

"ใน วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอท่านทั้งหลาย จงรักษากาย วาจาให้ดี จงควบคุมใจให้ดี จงเพิ่มพูนปัญญาให้ดี ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง และความสงบจะมีแก่ท่านทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไป"

2.พระพรหมเมธี (จำนงค์) ผู้ช่วยเจ้า อาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรม การมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต)

"ขอ อำนวยพรพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวไทยและชาวพุทธที่อยู่ในทั่วโลก เนื่องในเทศกาลวันเถลิงศก ปีใหม่พุทธศักราช 2557 อาตมภาพขออำนวยพรให้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มีความขัดเคืองใจ มีความไม่ลงรอยกัน มีความอาฆาตพยาบาท มีความโกรธเคืองกัน หรือเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างไร ขอให้ท่านวางเรื่องราวเอาไว้ ทำจิตใจของท่านให้เข้มแข็ง มาทำหัวใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์

อาตมภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยเดชานุภาพของคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณของพระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง ตลอดถึงความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกๆ ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นไป ขอให้ชีวิตของท่านอยู่รอดปลอดภัย ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สัพพันตราย ข้อขัดข้องภัยพิบัติทั้งปวง และให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คุณสารสมบัติ พิพัฒนสุขสมบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยเกียรติยศเดชานุภาพ

ขอ ให้ทุกท่านเจริญธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกตัญญูต่อหัวใจของท่าน ทำหัวใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ และท่านก็จะพบกับความสุขความเจริญ ใน ปีม้า ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านตลอดกาลด้วยเทอญ"

3.พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพฯ เจ้าคณะภาค 12 กรรมการมหาเถรสมาคม

"ใน วาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจนำเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีต่อตนเองและผู้อื่น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่ทรงมองเห็นเหตุแห่งความสุขสวัสดี นอกจากธรรม 4 ประการ คือ 1. ความรู้ (โพชฌะ) 2. ความเพียรพยายาม (ตบะ) 3. ความระมัดระวัง (อินทรีย สังวร) และ 4. ความเสียสละ (ปฏินิสสัคคะ)

ใน โอกาสนี้ขอทุกๆ ท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ"

4.พระพรหมวชิรญาณ 5.พระพรหมมุนี 6.พระพรหมดิลก 4.พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

"ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช สองห้าห้าเจ็ด

เชิญพรเพ็ชร พระไตรรัตน์ เป็นฉัตรไสว

คุ้มประเทศ ชาติศาสน์ กษัตริย์ไทย

ด้วยพรชัย ไตรวรุตม์ วิสุทธิคุณ

ด้วยเดชพระ พุทธรัตน์ เป็นฉัตรแก้ว

คุ้มไทยแคล้ว คลาดวิกฤต การเมืองวุ่น

ให้ปลอดทุกข์ สงบเข็ญ กลายเป็นบุญ

เกื้อการุณย์ ให้ชาวไทย ใจเบิกบาน

ด้วยเดชพระ ธรรมรัตน์ เป็นฉัตรศาสน์

คุ้มครองให้ ไทยชาติ ใจอาจหาญ

ขจัดบาป กำราบเปรต กิเลสมาร

ให้ชาติศาสน์ กษัตริย์กศานติ์ ผ่านผองภัย

ด้วยเดชพระ สังฆรัตน์ เป็นฉัตรโชค

คุ้มไทยให้ ไร้ผองโรค ปลอดโศกไข้

ให้ไร้ทุกข์ ให้สุขกาย สบายใจ

ให้เศรษฐกิจ ปีใหม่ไทย สดใสเทอญ"

5.พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) รองแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

"ท่าน ทั้งหลาย จงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง มีความประนีประนอมกัน นี้เป็นพระพุทธานุสาสนี ขอจงชาวไทย จงเป็นผู้ "รู้ รัก สามัคคี" เพื่อถึงความเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยมงคล ตลอดปีใหม่ 2557 โดยทั่วกันเทอญ"

6.พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กล่าวอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557 ว่า

"ขอให้เจริญสุข เจริญศรี ขึ้นปีใหม่

อุดมชัย อุดมคุณ บุญมหันต์

เลิศด้วยลาภ เลิศด้วยทรัพย์ นับอนันต์

ทุกถิ่นนั้น ขอชาวไทย ได้ร่มเย็น"

ใน สภาวะคนไทยในช่วงที่ผ่านมา ถ้ามองให้เห็นความเป็นจริง คืออยากให้คนไทยมองถึงสาเหตุ สิ่งที่ทำให้เราเครียดมันเกิดจากอะไร ถ้าเราไม่ไปยึดกับสิ่งที่ทำให้เราเครียด แล้วมันจะเกิดความเครียดที่เกิดขึ้นกับเราไหม คือให้หาสาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนไทย หาสาเหตุมันเครียดเกิดจากอะไร เมื่อเราไม่ไปยึดกับสิ่งที่ทำให้เราเครียด มันก็จะเกิดผลคือ ทำให้เราไม่เครียด เจริญพร

7.พระพรหมมังคลาจารย์ 8.พระธรรมธีรราชมหามุนี 9.พระโสภณธรรมวงศ์ 7.พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์, ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

"เนื่อง ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 ขออวยพรให้ประชาชนชาวไทย มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข มีสติ มีปัญญา มีความคิดความอ่านในการที่จะเข้าถึงธรรมะ สัจธรรม ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้นำหลักธรรมเอาไปประพฤติปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเอง หลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นหลักธงชัยสำคัญของชีวิต ถ้าผู้ใดยึดมั่นในหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้น

อาตมภาพขออำนวยพรให้ คุณพระศรีรัตนตรัย ซึ่งมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จงเป็นพลวปัจจัยให้ประชาชนชาวไทย มีความสุขความเจริญ อายุมั่นขวัญยืนร่างกายแข็งแรง ร่มเย็นเป็นสุข ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ชีวิตสมปรารถนาทุกประการเทอญ"

8.พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 11

"ขอ อำนวยพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หายทุกข์โศก โรคภัย เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ความเจ็บอย่าได้ ความไข้อย่ามี ทำมาหากินให้คล่องสะดวก ทำมาค้าขายก็ให้คล่องสะดวก คิดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกอย่าง ตลอดปี 2557 นี้ด้วยเทอญ"

9.พระโสภณธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557

"ขอ ทุกท่านคิดดี ทำหน้าที่ของตนให้ดี มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงประทานพรเป็นผลดีให้ท่าน ได้รับความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นเทอญ"

ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEF6TURFMU53PT0= (ขนาดไฟล์: 162)

ที่มา: http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEF6TURFMU53PT0= (ขนาดไฟล์: 162)
วันที่โพสต์: 6/01/2557 เวลา 04:08:11 ดูภาพสไลด์โชว์ พรปี 2557-พระเถระ มอบประชาชนชาวไทย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 2.พระพรหมเมธี 3.พระพรหมสุธี 1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษี เจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช "ใน วาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 ขออำนวยอวยพร โดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอท่านทั้งหลาย จงรักษากาย วาจาให้ดี จงควบคุมใจให้ดี จงเพิ่มพูนปัญญาให้ดี ความสุข ความเจริญ ความรุ่งเรือง และความสงบจะมีแก่ท่านทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไป" 2.พระพรหมเมธี (จำนงค์) ผู้ช่วยเจ้า อาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรม การมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) "ขอ อำนวยพรพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวไทยและชาวพุทธที่อยู่ในทั่วโลก เนื่องในเทศกาลวันเถลิงศก ปีใหม่พุทธศักราช 2557 อาตมภาพขออำนวยพรให้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มีความขัดเคืองใจ มีความไม่ลงรอยกัน มีความอาฆาตพยาบาท มีความโกรธเคืองกัน หรือเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างไร ขอให้ท่านวางเรื่องราวเอาไว้ ทำจิตใจของท่านให้เข้มแข็ง มาทำหัวใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ อาตมภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยเดชานุภาพของคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณของพระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระหลักเมือง ตลอดถึงความดีทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกๆ ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นไป ขอให้ชีวิตของท่านอยู่รอดปลอดภัย ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สัพพันตราย ข้อขัดข้องภัยพิบัติทั้งปวง และให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คุณสารสมบัติ พิพัฒนสุขสมบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยเกียรติยศเดชานุภาพ ขอ ให้ทุกท่านเจริญธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกตัญญูต่อหัวใจของท่าน ทำหัวใจของท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ และท่านก็จะพบกับความสุขความเจริญ ใน ปีม้า ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านตลอดกาลด้วยเทอญ" 3.พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพฯ เจ้าคณะภาค 12 กรรมการมหาเถรสมาคม "ใน วาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจนำเอาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดีต่อตนเองและผู้อื่น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่ทรงมองเห็นเหตุแห่งความสุขสวัสดี นอกจากธรรม 4 ประการ คือ 1. ความรู้ (โพชฌะ) 2. ความเพียรพยายาม (ตบะ) 3. ความระมัดระวัง (อินทรีย สังวร) และ 4. ความเสียสละ (ปฏินิสสัคคะ) ใน โอกาสนี้ขอทุกๆ ท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ" 4.พระพรหมวชิรญาณ 5.พระพรหมมุนี 6.พระพรหมดิลก 4.พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ "ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช สองห้าห้าเจ็ด เชิญพรเพ็ชร พระไตรรัตน์ เป็นฉัตรไสว คุ้มประเทศ ชาติศาสน์ กษัตริย์ไทย ด้วยพรชัย ไตรวรุตม์ วิสุทธิคุณ ด้วยเดชพระ พุทธรัตน์ เป็นฉัตรแก้ว คุ้มไทยแคล้ว คลาดวิกฤต การเมืองวุ่น ให้ปลอดทุกข์ สงบเข็ญ กลายเป็นบุญ เกื้อการุณย์ ให้ชาวไทย ใจเบิกบาน ด้วยเดชพระ ธรรมรัตน์ เป็นฉัตรศาสน์ คุ้มครองให้ ไทยชาติ ใจอาจหาญ ขจัดบาป กำราบเปรต กิเลสมาร ให้ชาติศาสน์ กษัตริย์กศานติ์ ผ่านผองภัย ด้วยเดชพระ สังฆรัตน์ เป็นฉัตรโชค คุ้มไทยให้ ไร้ผองโรค ปลอดโศกไข้ ให้ไร้ทุกข์ ให้สุขกาย สบายใจ ให้เศรษฐกิจ ปีใหม่ไทย สดใสเทอญ" 5.พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) รองแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม "ท่าน ทั้งหลาย จงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง มีความประนีประนอมกัน นี้เป็นพระพุทธานุสาสนี ขอจงชาวไทย จงเป็นผู้ "รู้ รัก สามัคคี" เพื่อถึงความเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยมงคล ตลอดปีใหม่ 2557 โดยทั่วกันเทอญ" 6.พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กล่าวอวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557 ว่า "ขอให้เจริญสุข เจริญศรี ขึ้นปีใหม่ อุดมชัย อุดมคุณ บุญมหันต์ เลิศด้วยลาภ เลิศด้วยทรัพย์ นับอนันต์ ทุกถิ่นนั้น ขอชาวไทย ได้ร่มเย็น" ใน สภาวะคนไทยในช่วงที่ผ่านมา ถ้ามองให้เห็นความเป็นจริง คืออยากให้คนไทยมองถึงสาเหตุ สิ่งที่ทำให้เราเครียดมันเกิดจากอะไร ถ้าเราไม่ไปยึดกับสิ่งที่ทำให้เราเครียด แล้วมันจะเกิดความเครียดที่เกิดขึ้นกับเราไหม คือให้หาสาเหตุของความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนไทย หาสาเหตุมันเครียดเกิดจากอะไร เมื่อเราไม่ไปยึดกับสิ่งที่ทำให้เราเครียด มันก็จะเกิดผลคือ ทำให้เราไม่เครียด เจริญพร 7.พระพรหมมังคลาจารย์ 8.พระธรรมธีรราชมหามุนี 9.พระโสภณธรรมวงศ์ 7.พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์, ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง "เนื่อง ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557 ขออวยพรให้ประชาชนชาวไทย มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข มีสติ มีปัญญา มีความคิดความอ่านในการที่จะเข้าถึงธรรมะ สัจธรรม ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้นำหลักธรรมเอาไปประพฤติปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเอง หลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นหลักธงชัยสำคัญของชีวิต ถ้าผู้ใดยึดมั่นในหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้น อาตมภาพขออำนวยพรให้ คุณพระศรีรัตนตรัย ซึ่งมีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จงเป็นพลวปัจจัยให้ประชาชนชาวไทย มีความสุขความเจริญ อายุมั่นขวัญยืนร่างกายแข็งแรง ร่มเย็นเป็นสุข ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ชีวิตสมปรารถนาทุกประการเทอญ" 8.พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 11 "ขอ อำนวยพรให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หายทุกข์โศก โรคภัย เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ความเจ็บอย่าได้ ความไข้อย่ามี ทำมาหากินให้คล่องสะดวก ทำมาค้าขายก็ให้คล่องสะดวก คิดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกอย่าง ตลอดปี 2557 นี้ด้วยเทอญ" 9.พระโสภณธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2557 "ขอ ทุกท่านคิดดี ทำหน้าที่ของตนให้ดี มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงประทานพรเป็นผลดีให้ท่าน ได้รับความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นเทอญ" ขอบคุณ... http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEF6TURFMU53PT0=

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...