'มีชัย'แจงเจตนารมณ์ ม.77ของ รธน.

'มีชัย'แจงเจตนารมณ์ ม.77ของ รธน.

"มีชัย" แจงเจตนารมณ์ ม.77 ของ รธน. ในวงเสวนา กฤษฏีกา-กรรมการพัฒนากฎหมาย เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดการสัมมนาเรื่องการปฎิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการพัฒนากฎหมาย กรรมการประมวลกฎหมายและกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประธาน(กรธ.)กรรมการกฤษฎีกา(คณะที่1) ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่2) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเข้าร่วมสัมมนาเป็นการภายในเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานเรื่องที่เกี่ยงกับหัวข้อสัมมนา

โดย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ภายหลังงานสัมมนา ว่า ในการสัมมนาวันนี้ นายมีชัย ให้ความเห็นถึงเจตนารมย์ของมาตรา 77 ส่วนนายวิษณุ ได้ระบุถึงความคาดหวังของรัฐบาลที่ต้องการเห็นบทบาทในการปรับปรุงกฎหมาย ขณะที่นายบวรศักดิ์ กล่าวถึงการทำงานของ กฤษฎีกา และคณะกรรมการชุดต่างๆในการพิจารณาปรับปรุงกฎมายโดยจะทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน พร้อมมีการหารือเรื่องการใช้โทษทางปกครองแทนโทษอาญา เพื่อลดฟุ่มเฟือย

ทั้งนี้ เลขาธิการกฤษฎีกา กล่าวว่า ทางกฤษฎีกาจะนำข้อเสนอจากเวทีสัมมนาต่างๆ ไปดำเนินการเสนอให้ หน่วยงานต่างๆต่อไป ทั้งนี้ยังมีหลายเรื่องที่ต้องหารือกัน โดยต้นปีหน้ากฤษฎีกาจะมีการจัดเวที สัมมนาและแลกเปลี่ยนความเห็นขึ้นอีก โดยจะจัดทำทุก 6 เดือน

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=813872 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 3/10/2560 เวลา 09:32:38 ดูภาพสไลด์โชว์ 'มีชัย'แจงเจตนารมณ์ ม.77ของ รธน.