สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56

แสดงความคิดเห็น

โลโก้สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน 4 ระดับการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ 1)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3)ระดับปริญญาตรี และ4)ระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 30 พ.ค. 2556

โดย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2556 และวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 2556 โดยจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบทั้งหมด รวม 11 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์เลือกครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ต่อไป

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการ/หน่วยงานรัฐ ไม่เป็นบุคคลไร้/เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตฯ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นต้น

วิธีการและขั้นตอนการสมัครสอบ 1)กรอกใบสมัครออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 56 2)พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ลงในกระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น โดยสามารถเข้าไปค้นหาและพิมพ์แบบฟอร์มในภายหลังได้ 3)ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ (และยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่) เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 130 บาท ภายในวันที่ 8-31 พ.ค. 56 4)ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ภายหลังการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว 2 วันทำการ ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” 5)พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (หลักจาก พ.ก. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว) พร้อมติดรูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน 6)สำหรับคนพิการ ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางการหรือทางการเคลื่อนไหว สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งเป็น 2 ภาควิชา คือ 1)ภาควิชาความสามารถทั่วไป คือ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล และ2)ภาควิชาภาษาไทย ได้แก่ ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา โดยผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวมทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 10 ก.ค. 56 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ในวันที่ 9 ต.ค. 56 และส่งหนังสือรับรองผลการสอบ ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร(หมายเหตุ* กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบฯ ที่ http://job3.ocsc.go.th (สำนักงาน ก.พ./มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 เม.ย. 56)

ที่มา: สำนักงาน ก.พ./มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/04/2556 เวลา 10:57:00 ดูภาพสไลด์โชว์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 8-30 พ.ค. 56

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน 4 ระดับการศึกษาดังต่อไปนี้ คือ 1)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3)ระดับปริญญาตรี และ4)ระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ 30 พ.ค. 2556 โดย สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2556 และวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 2556 โดยจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบทั้งหมด รวม 11 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์เลือกครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ต่อไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการ/หน่วยงานรัฐ ไม่เป็นบุคคลไร้/เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตฯ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นต้น วิธีการและขั้นตอนการสมัครสอบ 1)กรอกใบสมัครออนไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2556” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 56 2)พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ลงในกระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น โดยสามารถเข้าไปค้นหาและพิมพ์แบบฟอร์มในภายหลังได้ 3)ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบที่ต้องการ (และยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่) เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 130 บาท ภายในวันที่ 8-31 พ.ค. 56 4)ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ภายหลังการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว 2 วันทำการ ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” 5)พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (หลักจาก พ.ก. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว) พร้อมติดรูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อ เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน 6)สำหรับคนพิการ ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางการหรือทางการเคลื่อนไหว สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งเป็น 2 ภาควิชา คือ 1)ภาควิชาความสามารถทั่วไป คือ ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล และ2)ภาควิชาภาษาไทย ได้แก่ ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา โดยผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของ ก.พ. ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวมทั้ง 2 วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 10 ก.ค. 56 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ในวันที่ 9 ต.ค. 56 และส่งหนังสือรับรองผลการสอบ ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร(หมายเหตุ* กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบฯ ที่ http://job3.ocsc.go.th (สำนักงาน ก.พ./มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 เม.ย.

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้