สาร ม.พ.พ.ท.ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สาร ม.พ.พ.ท.ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

รัฐบาลเตรียมจัดงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย “Thailand Social Expo 2018”

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วยหลักการทำงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์กระทรวง พม.“พม.เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ” ตามนโยบายรัฐบาล เราจะไม่ทิ้งใครไว้ขัางหลัง กระทรวง พม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม ทั้งภาครัฐและเอชน กว่า 80 องค์กร กำหนดจัดงาน Thailand Social Expo 2018 นับเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยการแสดงงานด้านสังคมของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งงานครั้งนี้ มีการแสดงผลงานทางวิชาการด้านสังคมของรัฐบาล ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเช่น นวัตกรรม ยานยนต์และอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน การประชุมเสวนาวิชาการ ในการดูแลและการจัดสวัสดิการและบริการต่างๆ สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย การบริการด้านทันตแพทย์เสินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์ OTOP และชมการแสดงความสามารถจากทุกกลุ่มเป้าหมายเช่น นักดนตรีจากถนนสู่ดวงดาว(From Street to star) พร้อมของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-18.30 น.ณ ฮอลล์ 5-8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี(news.ch3thailand.com 23 ก.ค.61)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท เดือน กรกฎาคม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.61
วันที่โพสต์: 8/08/2561 เวลา 15:11:23 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร ม.พ.พ.ท.ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑