สไลด์โชว์ 'GULF Sparks Smiles' ปี 4 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อกลุ่มผู้พิการทางสายตา

กลับ