สไลด์โชว์ DGA ร่วมกับพัทยา เชื่อมข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ให้ชาวพัทยาตนเองได้ง่ายๆ

กลับ