สไลด์โชว์ ยื่นศาลสหรัฐฯขอรับรอง'ลิงชิมแปนซี'ในฐานะ“บุคคลทางกฎหมาย”เพื่อปลดปล่อยอิสรภาพ

กลับ