เปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมคนพิการในจังหวัดสงขลา

เปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมคนพิการในจังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมคนพิการในจังหวัดสงขลา

บ่ายวันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการ Songkhla For All โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา และปาฐกถาพิเศษเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมคนพิการในจังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ผู้แทนองค์การคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรม Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ความเข้าใจความพิการและหลักการการสร้างความมีส่วนร่วมของคนพิการ โอกาสความท้าทายในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดสงขลาและการออกแบบสากล (Universal Design) สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ให้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน

อีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมเริ่มต้นเพื่อเผยแพร่เครื่องมือ วิธีการจัดการ และยกระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม รวมถึงนักท่องเที่ยวพิการ ผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ ฯลฯ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ให้มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวพิการ และสร้างโอกาสทางอาชีพให้คนพิการในพื้นที่ รวมทั้งเกิดต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในระดับเมือง ที่เน้นกระบวนการ co-creation สร้างความมีส่วนร่วมของผู้ใช้จริงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในทุกขั้นตอน ผ่านกระบวนการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบเมืองเก่าสงขลาที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้อย่างสะดวก สบายและปลอดภัย

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/j1Gbz

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 12/06/2567 เวลา 10:21:24 ดูภาพสไลด์โชว์ เปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมคนพิการในจังหวัดสงขลา