สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากล

พมจ.พะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา

พมจ.พะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่บุคคลและองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์การบริหารจังหวัดพะเยา และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดพะเยาได้แสดงศักยภาพของตนเองสู่สังคมภายนอก เพื่อส่งเสริมคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เชิดชูเกียรติให้บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้พิการในจังหวัดพะเยาและญาติผู้พิการเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

พมจ.พะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา

พมจ.พะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา

นายสำเร็จ อินต๊ะสาร ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยปี พ.ศ.2560 ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ.2570) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมุ่งส่งเสริมให้คนพิการมีบทบาทและมีส่วนร่วมโดยปราศจากอุปสรรค รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ในกิจกรรมนัดพบแรงงาน , การให้ความรู้สำหรับการดูแลเด็กพิเศษ , การส่งเสริมด้านฝีมือแรงงาน , การให้ความรู้ด้านสุขภาพ , การจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด , การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพคนพิการในชุมชน เช่น การเย็บปักประดิษฐ์ การทำไม้กวาดดอกหญ้า การทำผลิตภัณฑ์ผ้าลายชาวเขาและผลิตภัณฑ์เดคูพาส การปั้นมังกรจากขี้เลื่อย เป็นต้น ตลอดจนการมอบของขวัญของรางวัลต่างๆ มากมาย

ขอบคุณ... https://goo.gl/kXFXy6 (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ม.ค.61
วันที่โพสต์: 11/01/2561 เวลา 09:28:27 ดูภาพสไลด์โชว์ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากล