ม.อ.ตั้งสถานวิจัยดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน...พัฒนาวิธีดูแลคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ผศ. ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณบดี ม.อ. มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์และภาควิชาการ พยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สุธรรม กล่าวว่า โครงการจัดตั้งสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณ ภัย จะดำเนินงานภายใต้ขอบเขตทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยจะทำการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและปัญหาปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภัย ซึ่งจะเน้นงานวิจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการดูแลและเยียวยาตนเอง การจัดระบบสนับสนุนองค์ความรู้รวมที่ต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัคร และการจัดการระบบสุขภาพและการพยาบาลในการจัดการดูแลและเยียวยากลุ่มพิเศษที่ ได้รับผลกระทบ

“การจัดตั้งสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณ ภัยครั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องมีการบริหารจัดการและการดูแล รวมถึงการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อการดูแลและเยียวยาในภาวะฉุกเฉินให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังคงมีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลช่วยเหลือโดยทั่วไป อาจไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการและปัญหาที่มีความซับซ้อนทางสังคมและ วัฒนธรรม” ผศ. ดร.สุธรรม กล่าว

สำหรับทิศทางการวิจัยของสถานวิจัยดังกล่าว จะส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้สามารถพัฒนาระบบรูปแบบหรือผลิตนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการดูแลและเยียวยาสภาพที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย และยังมีงานวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ วิธีการดูแล หรือเครื่องมือประเมินสภาพและวิธีการดูแลหรือฟื้นฟูสภาพในกลุ่มที่มีปัญหา เฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษาพยาบาล เพื่อการดูแลและผู้ดูแลตามบทบาทในการจัดการเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและ สาธารณภัย

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/07/ม-อ-ตั้งสถานวิจัยดูแลเยี/

บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.56

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.56
วันที่โพสต์: 13/07/2556 เวลา 02:19:22

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผศ. ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณบดี ม.อ. มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์และภาควิชาการ พยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สุธรรม กล่าวว่า โครงการจัดตั้งสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณ ภัย จะดำเนินงานภายใต้ขอบเขตทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยจะทำการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและปัญหาปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภัย ซึ่งจะเน้นงานวิจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการดูแลและเยียวยาตนเอง การจัดระบบสนับสนุนองค์ความรู้รวมที่ต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัคร และการจัดการระบบสุขภาพและการพยาบาลในการจัดการดูแลและเยียวยากลุ่มพิเศษที่ ได้รับผลกระทบ “การจัดตั้งสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณ ภัยครั้งนี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องมีการบริหารจัดการและการดูแล รวมถึงการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อการดูแลและเยียวยาในภาวะฉุกเฉินให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังคงมีสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลช่วยเหลือโดยทั่วไป อาจไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการและปัญหาที่มีความซับซ้อนทางสังคมและ วัฒนธรรม” ผศ. ดร.สุธรรม กล่าว สำหรับทิศทางการวิจัยของสถานวิจัยดังกล่าว จะส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้สามารถพัฒนาระบบรูปแบบหรือผลิตนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการดูแลและเยียวยาสภาพที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย และยังมีงานวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบ วิธีการดูแล หรือเครื่องมือประเมินสภาพและวิธีการดูแลหรือฟื้นฟูสภาพในกลุ่มที่มีปัญหา เฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษาพยาบาล เพื่อการดูแลและผู้ดูแลตามบทบาทในการจัดการเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและ สาธารณภัย ขอบคุณ...http://www.banmuang.co.th/2013/07/ม-อ-ตั้งสถานวิจัยดูแลเยี/ บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 ก.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...