“ปากน้ำ”เปิดเวทีแก้ปัญหาคนพิการ

นายปริญญา นุชถาวร หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการ จ.สมุทรปราการ ในฐานะประธานสภาคนพิการทุกประเภท จ.สมุทรปราการ จัดโครงการ “สมัชชาขจัดอุปสรรคด้วยการสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขและสามารถเข้าถึงได้ทุกคน” โดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนจำนวน ๒๐?คน และคนพิการเข้าร่วม ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้ข้อมูล ปรึกษาหาแนวทางช่วยเหลือผู้พิการแต่ละประเภทใน จ.สมุทรปราการ อันส่งผลที่ดีต่อคนพิการ ผู้ดุแลคนพิการ อปท. และหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น สามารถช่วยสร้างงานและกลุ่มอาชีพสำหรับคนพิการได้มากขึ้น ซึ่งผลที่ได้รับคาดว่าจะเป็นสิ่งที่ดี พัฒนาให้แก่คนพิการและครอบครัวคนพิการจ.สมุทรปราการ ในทางที่ดีในอนาคตต่อไป(แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๘ ก.พ.๕๖)

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๘ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 8/02/2556 เวลา 03:28:06