เพลงรำวงลอยกระทง

เพลงรำวงลอยกระทง

เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว

ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทงกันแล้ว

ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง

บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

Loikrathong's lyrics

November full moon shines,

Loi Krathong, Loi Krathong,

and the water's high

in the river and local klong,

Loi Loi Krathong,

Loi Loi Krathong,

Loi Krathong is here and everybody's full of cheer,

We're together at the klong,

We're together at the klong,

Each one with this krathong,

As we push away we pray,

We can see a better day.

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=J05U2oeANg8 (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 18/11/2556 เวลา 03:21:19