รายชื่อทรัพยากรบุคคล หน้า 18

รายชื่อทรัพยากรบุคคล
ลำดับชื่อองค์กรที่อยู่
256นางสาว อังคณา ภุมมากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
257น.พ. อุดม เพชรสังหารสถาบันราชานุกูล๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
258น.พ. อุดม เพชรสังหารสถาบันราชานุกูลสถาบันราชานุกูล ๔๗๓๗ ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
259นาง อุมารัตน์ เดชะรินทร์๖๘/๑๐๒ เคหะรามคำแหง ถ.สุขาภิบาล ๓ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
260นาง อุมารัตน์ เดชะรินทร์๖๘/๑๐๒ เคหะรามคำแหง ถ.สุขาภิบาล ๓ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
261นางสาว อุไรแก้ว จุลรอดสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
262นางสาว อุไรแก้ว จุลรอดสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด “บ้านนนทภูมิ”๗๘/๕ ม.๑ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
263ดร. โอภาส ปัญญาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
264ดร. โอภาส ปัญญาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

ค้นหาข้อมูลในห้องสมุด